• Điểm tuyển sinh 10 THPT Bình Phú 2023-2024 và thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi
  • Thư gửi học sinh 12, niên khóa 2021-2024
  • Thông báo Danh mục SGK sử dụng trong Trường THPT Bình Phú, năm học 2023-2024
  • Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển 10- THPT Bình Phú năm học 2023-2024
  • Điểm tuyển sinh 10 THPT Bình Phú 2023-2024 và thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi
  • Thư gửi học sinh 12, niên khóa 2021-2024
  • Thông báo Danh mục SGK sử dụng trong Trường THPT Bình Phú, năm học 2023-2024
  • Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển 10- THPT Bình Phú năm học 2023-2024